InstaForex review

மீள்செய்யப்பட்ட பல முதன்மை மேலாளரிடம், அத்தையம் சொன்னபோது சீரமைக்கப்படும் அதுவும் தனக்கு அரசியல் மேலாளர்கள் அவர்களின் மீது மோசமான, நீதியற்ற முறைகளால் தனக்குரிய நபர்களுக்கு மோசமான நன்மைகள், நீதியான பொருள் மற்றும் அந்தக் காமிஷனின் மீது தள்ளப்பட்ட அதன்படி நிலையாகப் பயன்படுகின்றது மறைக்கப்பட்டுவிடுகின்றது. நீங்கள் அவர்களுடன் ஒரு ட்ரேடின் கணக்கை திறந்து அல்லது உரிமைப் பொருளை பத்திரிக்குக்குட்பட்ட பணத்தை தொடர்ந்துவிடுங்கள், ஏனெனில் பணம் இழந்துவிடுவதனால் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கின்றது. அதனால் புறம் பணம், அதன் விழிப்புணர்களை பயன்படுத்தி இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸின் ஆபத்திற்கான கடனாகும் என்பது மிகுந்தமாக உள்ளது என்று நினைக்க முடியும். இக்காணிப்பாக, இணையத்தில் வழிமுறைகளை அறியவும், நம்பகர்களின் அரசியல் மேம்பாட்டு முன்னணிகளின் வலிமையும் செய்திகளும் முழுவதும் அரசியல் மேம்பாடுகளுக்கு இணைக்க வேண்டுமென்று பதிவிடுகிறோம்.
நாடுகள்
அப்பநிதான், அல்பேனியா, அல்ஜீரியா, அன்டோரா +172 மேலும்
ஒழிப்புகள்
CySEC, FSC பி வி ஐ
கணக்கு நாணயங்கள்
EUR, USD
ஆதாரங்கள்
சங்கங்களில் CFDs, கிரிப்டோ CFDs, ஆற்றல்கள், வரத்திரங்கள், குறியீடுகள், மகான் மெடல்ஸ்
தளங்கள்
MT4, MT5
வர்த்தக முறைகள்
வங்கி இடமாற்றம், வங்கி அட்டை, கிரிப்டோ, நெட்டெல்லர், ஸ்கிரில்
மற்றவைகள்
பிரிப்பிடுக்கப்பட்ட கணக்குகள், சென்ட் கணக்குகள், பிரதியலிக் கொள்முதல், டெமோ கணக்கு, விசைகளுக்கிய வரிகள், ஆதிக்கமூடிய ஆஃபர்ஸ், வேகமான விலையாக்கல்கள், சுரணலில் அனுமதி, உயர் சகுக்கல், சிறந்த குறைந்த வைப்பு தொகை, மிக குறைந்த விரி மட்டுமே, மைக்ரோ கணக்குகள், மைக்ரோ மடங்குகள், மினி மடங்குகள், எதிர்நிலை சமத்துக்கான பாதுகாவல், PAMM, மரியாதை திட்டத்தின் பகுதி, வலை ஒருங்கிணைக்கப்படும் மற்றும் எணக்கெடுகல்களைத் தருகின்றன, சின்னங்கள், ஸ்வாப் இல்லாத
தொடர்பானங்கள்
வாடகைப்பிரதிகள், வைப்பு பிரதிகள், வரவேற்பு பிரதிகள்
பரிமாற்ற விருப்பங்களைப் பார்க்கவும்
இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் மிகப் பெரிய பிரதான முனைகளை அடைத்துள்ளது, கொஞ்ச விலையுயர்வுள்ள அணைப்பு மூலம். கணக்கைத் திறப்பதுடன் மொத்தம் பைர்வரணா பணம் 0.01 பண்ணின் உயர்ந்த செலாவணி உள்ளது. இதனால் விஷமான அதன் அசைவுகள் பட்டியலில் அறிவிக்கப்படுவதால் பின்னுங்கள் வெளியாகும் தடுப்புக்கள் வரக்கூடியவை. இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸின் மேல் உள்ள அந்த விழிப்புணர்களின் விவரங்களை எடுத்துவார்கள், புறமுதலையில் தகுதியுடன் அல்லது சூழ்நிலையான மூலூர்த்தங்களுடன் பரிசு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஃபோரெக்ஸிலும் சீடிப் கோப்புகள் படப்படும். புத்தரிகளும் உள்ளனர் பிடித்தமாகச் செலவு செய்யவும், பேணிப்பயன்படுத்தப்படும் உதவிகள் தினமாக்கும். இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸின் உறுப்பினர்களுக்கு, இந்த வாடிக்கையான உரிமையாளரை மீண்டும் தொடங்கவேண்டாம் என்பது இடப்பட்டுவிடச் செயல்படவது.

பொதுவான கேள்விகள் பற்றிய InstaForex

இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் போனஸ் எவ்வளவு அளிக்கின்றவை?

உங்களுக்கு எந்த அளவில் பணம் செலவழிக்கின்றது அல்லது பொருள் செலவில் செலவிப்பது மிகுந்தமானது என்பதை சொல்லத்தக்கது என அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீதியான கடைசியாக இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் முறை அளிக்கின்றது. சீரமைப்பாக வழக்கள் பல வருமான மூலங்களைப் பின்படுத்திப் பதியும்படியால் இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் முனைக்கும் பணம் அழியும் ஆபத்து அதிகரிக்கும்.

ஸ்தானிப்புவோரை எப்படி செய்வது இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸில் பணத்தை மட்டும் சம்பாதிக்க எப்படி?

மீண்டும் மீண்டும் புறமுறிக்கப்பட்ட உலகளவில் ஒரு வாடிக்கையான உரிமையாளராக நிறுவப்பட்டது என்று சொல்வது இஸ்தாபாரெக்ஸ் மேலாளர்களாகிய அதனைப் புறக்கத்தக்கவர்கள் சொல்லினார்கள். பணம் இழந்து விட்ட வாடிக்கையான பணிகள் மிகுந்தமானவை.

இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் எங்கே உள்ளது?

இன்ஸ்டாஃபாரெக்ஸ் கைப்பேசி குறியீடு மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.